برگزاری نمایشگاه سلیمانیه 1388

نمایشگاه سلیمانیه –منطقه کردستان عراق

شرکت شکلی با رویکرد صادرات و معرفی هر چه بیشتر محصولات خود و شرکت های زیر مجموعه در پنجمین نمایشگاه بین المللی کردستان عراق –سلیمانیه در سال 2009میلادی (1388هجری شمسی) شرکت نمود.