برگزاری نمایشگاه سیب طلایی 1388

>دومین نمایشگاه محصولات فراسودمند

شرکت شکلی در دومین نمایشگاه محصولات فرسودمند موفق به دریافت تندیس و لوح این نمایشگاه برای محصول عسل کرم خود شد.