کره پاستوریزه را در یخچال نگهداری کنیم یا در فریزر؟