آیا خوردن عسل در ماه رمضان برای حفظ انرژی در طول روز مفید است؟