انواع کودکان استثنایی | مشکلات و روش های توانمند سازی کودکان استثنایی