فوت و فن های پخت میگو پلو بوشهری با کره سیر و سبزیجات شَکِلّی